Adatkezelési tájékoztató

 

1       Az adatkezelési tájékoztató célja

2       Az adatkezelõ adatai

2.1    Adatvédelmi tisztviselõ

3       A kezelt személyes adatok köre

3.1    Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2    Technikai adatok

3.3    Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

3.4    Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

3.5    Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

3.6    Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4       A kezelt adatok tervezett felhasználása és megõrzési ideje

5       Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1    általános adatkezelési irányelvek

6       Az adatok fizikai tárolási helyei

7       Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerõk köre

8       érintett jogai és jogérvényesítési lehetõségei

8.1    Tájékoztatáshoz való jog

8.2    Az érintett hozzáféréshez való joga

8.3    Helyesbítés joga

8.4    Törléshez való jog

8.5    Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.6    Adathordozáshoz való jog

8.7    Tiltakozás joga

8.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

8.9    Visszavonás joga

8.10       Bírósághoz fordulás joga

8.11       Adatvédelmi hatósági eljárás

9       Egyéb rendelkezések


 

 

1  Az adatkezelési tájékoztató célja

A Sortimental Kft. (székhely: 1141. Budapest, Örs vezér útja 24. , a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelõ) mint adatkezelõ, magára nézve kötelezõnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Sortimental Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülõ adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetõk a www.ablakland.hu/privacy.php címen.

Az adatkezelõ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellõ idõben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Sortimental Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Sortimental Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Sortimental Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2  Az adatkezelõ adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, www.ablakland.hu/contact_us.php oldalon írhat, vagy a +36 (1) 468 30 10 telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelõvel.

A regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat, illetve érintettõl érkezõ e-mailt az oldalt kiszolgáló szerver mindaddig tárolja, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

Név: Sortimental Kft.

Székhely: 1141. Budapest. Örs vezér útja 24.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-068882

A bejegyzõ bíróság megnevezése: Fõvárosi Bíróság

Adószám: 10399734-2-42

Telefonszám: +36 (1) 468 30 10

E-mail: info@ablakland.hu

2.1   Adatvédelmi tisztviselõ

Név: Tomecz György

Telefonszám: +36 (1) 468 30 10

 

3   A kezelt személyes adatok köre

 

3.1   Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Kötelezõ adatok: érintetett neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma.

Nem kötelezõ adatok: érintett cég neve, fax szám

 

3.2   Technikai adatok

Az adatkezelõ a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

   • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetõ (rendelkezésre állás);
   • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   • változatlansága igazolható (adatintegritás);
   • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelõ az adatokat megfelelõ intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelõ olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérõl, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezõ kockázatoknak megfelelõ védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelõ az adatkezelés során megõrzi:

   • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
   • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
   • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3   Cookie-k (Sütik)

 

3.3.1 A sütik feladata

   • információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrõl;
   • megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek  pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni õket;
   • megkönnyítik a weboldal használatát;
   • minõségi felhasználói élményt biztosítanak.

Az érintett böngészõje a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késõbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészõ visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelõ szolgáltatónak lehetõsége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenõmentesen böngészhessék az ablakland.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhetõ szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlõdik a számítógéprõl, illetve a böngészésre használt más eszközrõl.

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az ablakland.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelõ információkat gyûjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészõjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli õket.

 

3.4   Online árajánlatkéréshez kapcsolódó adatok

Kötelezõ adatok: érintetett neve, e-mail címe, szállítási címe, telefonszáma.

Nem kötelezõ adatok: érintett cég neve, fax száma.

 

3.5   Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kötelezõ adatok: érintetett neve, e-mail címe.

Nem kötelezõ adatok: érintett szállítási címe, telefonszáma.

 

3.6   Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelõ, illetve az ablakland.hu nem küld hírlevelet.

 

4  A kezelt adatok tervezett felhasználása és megõrzési ideje
Az adatkezelés célja a weboldalon elérhetõ szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Regisztráló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetõvé tétele, kapcsolattartás, és az esetlegesen létrejövõ szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja mindaddig, amíg az érintett nem kéri azok törlését.

 

5  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1   általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelõ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezõvé, melyrõl külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatkezelõ részére adatközlõk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlõ kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

   • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
   • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
   • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.);
   • 2000. évi C. törvény – a számvitelrõl (Számv. tv.);
   • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról (Pmt.);
   • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
   •  

6  Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következõ módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelõl az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ön által használt számítógéppel, böngészõprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képzõdnek számítógépes rendszerünkben, másfelõl ön is megadhatja nevét, elérhetõségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: az érintett bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a használat során generálódnak és melyeket az adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülõ adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelõ fér hozzá.

 

7  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerõk köre

 

7.1   Tárhelyszolgáltató

Cégünk honlapjának fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást biztosítja. A vele fennálló szerzõdésünk értelmében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. A személyes adatokon általa végzett mûvelet: biztonságos tárolás a szerveren.

 

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetõsége:

Cégnév: Intec Online Kft.

E-mail: info@xhu.hu

Adószám: 23107816-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-162525

Web: www.xhu.hu

 

7.2   Postai szolgáltatás, kézbesítés, csomagküldés

Postai szolgáltatáshoz, kézbesítéshez, csomagküldéshez cégünk adatfeldolgozót vesz igénybe, aki cégünktõl megkapja a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és kiszállítja a megrendelt termékeket.

 

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetõsége:

Cégnév: MPL, Magyar Posta Zrt.

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefon: +36 (1)-767-8282

Web: www.posta.hu

 

8  érintett jogai és jogérvényesítési lehetõségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelezõ adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelõ fenti elérhetõségein.

 

8.1   Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelõ megfelelõ intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthetõ és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2   Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelõ által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

   • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyûjtésére információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhetõ, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését elõíró, az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintõ, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenõrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

 

8.6   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa.

 

8.7   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekû vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.

 

8.9   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


9   Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrõl az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetõleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetõleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelõt.

Az adatkezelõ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Gyorskeresés
Kapcsolat